ایرانیان استرالیا یا ایرانیان مقیم استرالیا یه چه کسانی اطلاف میشوند؟

گروه های استرالیا

مقالات کاربردی

صفحه اصلی

مساحت مناطق سرزمینی ایالات و قلمروهای استرالیا

مساحت مناطق سرزمینی ایالات و قلمروهای استرالیا

استرالیا ششمین کشور بزرگ جهان پس از روسیه، کانادا، چین، ایالات متحده آمریکا و برزیل است. استرالیا علاوه بر سرزمین اصلی، توسط هزاران جزیره کوچک حاشیه ای و تعداد زیادی جزیره بزرگتر احاطه شده است که در مجموع مساحتی معادل نصف تاسمانی دارد.

ایالت/منطقه%منطقه اصلی کیلومتر 2منطقه جزیره کیلومتر 2مساحت کل کیلومتر 2
استرالیای غربی32.92 523 92430892 527 013
کوئینزلند22.5030 723 167121 729 742
قلمرو شمالی17.51 334 40413 3871 347 791
استرالیای جنوبی12.8979 6514670984 321
نیو ساوت ولز10.4801 13713801 150
ویکتوریا3.0227 038406227 444
تاسمانی0.964 519388268 401
قلمرو پایتخت استرالیا< 123582358
قلمرو خلیج جرویس (*)< 166167
استرالیا7 656 12732 1607 688 287

قلمرو پایتخت استرالیا و قلمرو خلیج جرویس

منطقه کانبرا  به عنوان مکان پایتخت ملی جدید در سال 1908 انتخاب شد. منطقه ای به مساحت 2358 کیلومتر مربع در سال 1911 به کشورهای مشترک المنافع واگذار شد و قلمرو پایتخت استرالیا را تشکیل داد. در نظر گرفته شد که پایتخت باید بندر خود را داشته باشد و در نتیجه قلمرو خلیج جرویس در سال 1915 زمانی که زمین توسط نیو ساوت ولز به کشورهای مشترک المنافع تسلیم شد، تشکیل شد.

مناطق دریایی ایالات و قلمروها

به مناطق دریایی ایالت ها و سرزمین ها آب های ساحلی می گویند. این یک کمربند آبی بین خط پایه دریای سرزمینی است که معمولاً خط کم آب در امتداد سواحل ایالات و قلمرو شمالی است و یک خط در سه مایل دریایی یا 5.5 کیلومتر به سمت دریا از خط پایه.

ایالت/منطقه%منطقه دریایی کیلومتر 2
کوئینزلند29.7121 994
استرالیای غربی28.2115 740
قلمرو شمالی17.571 839
استرالیای جنوبی14.660 032
تاسمانی5.422 357
ویکتوریا2.510 213
نیو ساوت ولز2.18802
استرالیا410 977

اجتماع بزرگ ایرانیان مقیم استرالیا

مقاله های مفید در مورد کار و زندگی در استرالیا